مراقبتهاي بعد از ترميم:

1 - پر کر دگيهاي آما لگام مدت زماني نياز دارند که کاملاً سفت و سخت شوند بنابراين تا 2 ساعت بعد از تر ميم چيزي خورده نشود و تا 8 ساعت از سمت ديگر غذا خورده شود . سپس بعد از گذشت حداقل 24 ساعت جهت پاليش و صاف کردن زبريها و بلندي به مطب مراجعه شود.

2 - درد و حساس شدن پس از تر ميم بعلت تراش و ناحيه تزريق طبيعي بوده ودر صورت ادامه بيش .از دو روز به دندانپزشک مراجعه شود

3-بهتر است پس از مصرف غذاهاي رنگي نظير چاي , قهوه , شکلاتهاي کاکائو دار و کشيدن سيگار بعلت آنکه ترميمهاي همرنگ يا کامپوزيت رنگها را بخود جذب مي کنند و تغيير رنگ مي .دهند, دهان آب کشيده شده و مسواک زده شود.

4-حساس بودن دندانها به مايعات و غذاهاي سرد و گرم تا يک ماه اول طبيعي بوده و چنانچه در . اين مدت از شدت آن کاسته نشد حتماً به دندانپزشک مراجعه شود.

5-دندانهاي ترميم شده مقاومت و استحکام کمتري نسبت به دندانهاي طبيعي دارند بنابراين خوردن غذاهاي سفت و شکننده با آن خصوصاً در تر ميمهاي بزرگ نظير پسته , فندق , يخ , ته ديگ , استخوان , شکلاتهاي سفت آب نبات و... مجاز نميباشد زيرا باعث شکستن ترميم يا . .ديواره هاي باقيمانده دندان ميگردد

6-دندانهاي ترميم شده مي توانند مجداً پوسيده شوند بنا براين ر عايت بهداشت دهان و دندان .نظير مسواک زدن و کشيدن نخ دندان الزاميست

شکستگي ترميم

طول عمر ترميمها : برخلاف تصور عامه هر ترميم مانند هر جسم مادي ديگر عمر محدود دارد که بين 5 تا 15 سال متغير است هر چه پر کردگي کوچکتر و فشارهاي جويدن بر آن کمتر و رعايت بهداشت توسط بيمار بهتر باشد عمر بيشتري خواهد داشت کلاً طول عمر تر ميمها به دو عامل 1 ـ دندانپزشک و 2 ـ بيمار مربوط است استفاده از مواد تر ميمي مناسب , تراش و ايجاد حفره استاندارد توسط دندانپزشک و معاينه مجدد جهت پاليش و ايجاد تغييرات پس از ترميم مي تواند از شکست کوتاه مدت ترميمها بکاهد . عدم رعايت بهداشت توسط بيمار , خوردن غذاهاي سفت و شکننده , پوسيدگي مجدد در ترميمهاي قديم بعلت درز و ترک و در مجموع بکار نبردن دستورات دندانپزشک جهت حفظ دندان از عوامل شکست ترميمها مي باشند که گاه لازمست جهت حفظ ترميمهاي .وسيع از شکستگي و عود پوسيدگي , دندانها مجددا ترميم شده و يا با روکش پوشانده شوند

مراقبتهاي بعد از درمان ريشه دندان (عصب کشي)

1 - درد و تورم قبل و بعد از درمان ريشه طبيعي بوده که با تجويز آنتي بيوتيک و مسکن بر طرف .ميگردد چنانچه براي مدتي ادامه پيدا کرد با مطب خود تماس بگيريد

2 - درمان ريشه دندانها در بيش از 90 % موارد با موفقيت همراه است و عدم موفقيت آن ممکنست بعلت شکستن فايل در ريشه , بيش از اندازه کوتاه يا بلند تر پر شدن ريشه , ماندن آبسه در نوک ر .يشه همر اه باشد که گاه با انجام عصب کشي مجدد و قطع ريشه قابل نگهدار ي است

3 - بايد دانست با توجه به هزينه بيشتر عصب کشي , بايد مراقبت بيشتر انجام گيرد زيرا : الف ـ دندان عصب کشي شده بعلت نداشتن عصب به پوسيدگي , سرما و گرما حساس نبوده و در صور ت بهداشت ضعيف براحتي پوسيده مي گردد و ب ـ بعلت خارج کردن عصب و محتويات پالپ و تراش زياد در تاج , دندان مرده همانند يک دندان زنده و محکم نبوده و بايد از خوردن غذاهاي سفت .و شکننده اجتناب کرد

4-چنانچه پر کردگيهاي تاج بسيار وسيع باشد با قرار دادن پين داخل ريشه پر کردگي محافظت و محکم مي شود و يا جهت جلوگيري از شکستگي و عود پوسيدگي دندان عصب کشي شده زير .روکش ميرود